Κύρια Πολιτική Απορρήτου

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΤΝΙΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ! 

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό και σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και θέλουμε να μπορείτε να μας εμπιστεύεστε για την προστασία των προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όσο μας εμπιστεύεστε και για τη φροντίδα των πληγών και των τραυματισμών σας. Πάντοτε σας ενημερώνουμε με διαφάνεια σχετικά με το λόγο για τον οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας και για το εάν και πόσο τα αποθηκεύουμε.  

Περιεχόμενα

 

1. Γενικές Πληροφορίες

1.1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
1.2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
1.3. Δικαιώματα του Υποκειμένου Δεδομένων
1.4. Αποδέκτες (Γενικές Πληροφορίες)

 

2. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας

2.1. Φιλοξενία (Hosting)
2.2. Αξιολογήσεις και Κριτικές
2.3. Cookies/Εργαλεία
2.3.1. Διαχείριση Συγκατάθεσης CMP – Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης cookies
2.3.2. Beiersdorf Simplicity
2.3.3. Google Analytics
2.3.4. Google Ads (προηγουμένως Google Adwords)
2.3.5. Στοιχεία διαφήμισης στα Google Analytics
2.3.6. Google Campaign Manager
2.3.7. Adform
2.3.8. (Ιστοσελίδα) Facebook Custom Audiences/Μετατροπή ("Facebook Pixel")
2.3.9. Βίντεο στο YouTube
2.3.10. Friendly Captcha 2.3.11. TikTok Pixel

 

3. Περαιτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες (διαδικτυακές και μη)

3.1. Επαφή/Επικοινωνία/Συνεργασία
3.2. Ταχυδρομικές αποστολές
3.3. Έρευνες (Surveys)

 

4. Δικαίωμα εναντίωσης ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία προ-σωπικών δεδομένων

 

 

 

1. Γενικές Πληροφορίες
Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις συναφείς υπηρεσίες. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται σε όλους τους δικτυακούς τόπους ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την πολιτική απορρήτου.
1.1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα (Συνοπτικά «Δεδομένα») σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) αποτελούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.


1.2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4 (7) του GDPR είναι: Beirsdorf Hellas ΑΕ , Θεοτοκοπούλου 4, Μαρούσι Αττικής, 2106600000, contact.ath@beiersdorf.com (βλ. αποτύπωμα μας).


Συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να λαμβάνουν χώρα υπό την ευθύνη άλλων υπεύθυνων επεξεργασίας. Αυτό δηλώνεται στη σχετική περιγραφή αυτών των πράξεων κατωτέρω, ανά περίπτωση.

 

1.3. Δικαιώματα του Υποκειμένου Δεδομένων
Ως υποκείμενο των δεδομένων που επηρεάζεται από τη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
• Δικαίωμα πρόσβασης
• Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
• Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, και
• Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όταν επεξεργαζόμαστε τα ως άνω αιτήματά σας, υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, βλέπε 3.1.


1.4. Αποδέκτες (Γενικές Πληροφορίες)

Επιπλέον από τους αποδέκτες που αναφέρονται στην παράγραφο των αποδεκτών κάθε ενότητας παρακάτω, διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στα αρμόδια εσωτερικά τμήματα προς επεξεργασία και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Beiersdorf ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τους απαιτούμενους σκοπούς. Επίσης, διαβιβάζουμε τα δεδομένα στους ακόλουθους αποδέκτες:


- Πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας (hosting) θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλες εγγυήσεις, συνήφθησαν οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/εταιρείες που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως π.χ. για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2


- Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλη εγγύηση, συνήφθησαν οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/εταιρείες που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως π.χ. για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2


- Πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης IT θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλη εγγύηση, συνήφθησαν οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/εταιρείες που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως π.χ. για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2.  


- Αρχές: Σε περίπτωση που συντρέχει νομική υποχρέωση, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν μας ζητηθεί να παραδώσουμε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ή στα όργανα επιβολής του νόμου, σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) γ του ΓΚΠΔ (νόμιμη υποχρέωση)Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παράγραφο με τους αποδέκτες κάθε ενότητας.

 

2. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας

Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας συλλέγουμε ήδη προσωπικά δεδομένα. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τα εργαλεία που αφορούν ειδικά τον ιστότοπο, ιδίως από εξωτερικούς συνεργάτες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που μπορούν να διεξαχθούν σε off-line πλαίσιο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 3.2.1 Φιλοξενία (Hosting)

Σκοπός/Πληροφόρηση:
Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν εγγράφεστε ή άλλως μας παρέχετε πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Χρησιμοποιούμενα Cookies/Εργαλεία: Τύπος Α. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία».

Αποδέκτες:

- Πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλες εγγυήσεις, συνήφθησαν οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/εταιρείες που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως π.χ. για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2.

- Πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης IT θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τρίτη χώρα (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Ως κατάλληλη εγγύηση, συνήφθησαν οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/εταιρείες που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως π.χ. για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2.

Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.


Διαγραφή:
Η Διαγραφή των φακέλων αρχείου λαμβάνει χώρα μετά από 7 ημέρες. 

Νομική βάση:
 Άρθρο 6 (1) στ  ΓΚΠΔ. (Έννομο συμφέρον)

 

2.2 Αξιολογήσεις και Κριτικές

Σκοπός/Πληροφόρηση:
Οι χρήστες ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν βαθμολογίες και κριτικές προϊόντων, διαδικασιών ή άλλες αξιολογήσεις στο πλαίσιο των προσφορών της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους όρους χρήσης. Ως εκ τούτου θα συλλέγουμε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει όταν υποβάλλετε περιεχόμενο μέσω βαθμολογίας και κριτικής.

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα αυτή απαιτεί συγκεκριμένη συγκατάθεση για ευαίσθητα δεδομένα, επίσης θα επεξεργαζόμαστε ευαίσθητες πληροφορίες (λ.χ. μέσω εικόνων ή περιγραφή περιεχομένου) σχετικά με την υγεία σας ή δεδομένα που αποκαλύπτουν πληροφορίες για την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, ιδίως μέσω κριτικών για προϊόντα κατάλληλα για ζητήματα της επιδερμίδας.

Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να μπορούν οι χρήστες να παρέχουν την γνώμη τους ελεύθερα σχετικά με τα προϊόντα και ότι αυτές οι βαθμολογίες μπορούν να εμφανίζονται σε Δικτυακούς Τόπους τρίτων μερών με ψευδωνυμοποιημένες.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε προκειμένου να δημοσιεύσουμε και να διατηρήσουμε την βαθμολογία και κριτική σας στην ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τους όρους χρήσης. Η βαθμολογία σας θα δημοσιευθεί με το όνομα χρήστη σας. Η κριτική σας θα δημοσιεύεται με το ψευδώνυμό σας. Η κριτική μπορεί να  ελέγχονται πριν από τη δημοσίευση. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τα σχόλια εάν έχουν εγερθεί αντιρρήσεις σε αυτά και έχουν χαρακτηριστεί ως παράνομα από τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους Όρους Χρήσης.

Επιπλέον χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε στο πλαίσιο του εννόμου συμφέροντός μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η αξιολόγησή σας δεν βασίζεται σε δόλια μέσα και αυτόματα προγράμματα και bots. Ενδέχεται συνεπώς να λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Μπορεί να λάβετε emails σε σχέση με την κριτική σας (λ.χ. επιβεβαίωση εγκριθείσας/απορριφθείσας κριτικής, σχόλιο στην κριτική σας). Ανά πάσα στιγμή έχετε την επιλογή να απεγγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών μέσω συνδέσμου (link) που είναι διαθέσιμος στα εν λόγω emails.


Cookie/Εργαλεία: Τύπος Α. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία».

Αποδέκτες:

-Πάροχος πλατφόρμας/φιλοξενίας

-Πάροχος υπηρεσιών προς τους καταναλωτές

-Πάροχος υπηρεσιών πρόληψης απάτης (για δημοσίευση σε ιστοσελίδα τρίτου μέρους).

- Ιστοσελίδες τρίτων

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατές. Ως κατάλληλη εγγύηση, συνήφθησαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/επιχειρήσεις που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως π.χ. για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2.

Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.

Διαγραφή/Αντιρρήσεις:
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν μετά τη διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη ή κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που έχουν λάβει μόνο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαλήθευσης ή δεν διαθέτουν λογαριασμό χρήστη θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν μετά από το αντίστοιχο αίτημα διαγραφής. Οι δημοσιευμένες κριτικές θα παραμείνουν συνήθως ορατές με το δημοσιευμένο υποκοριστικό/ψευδώνυμο, εκτός εάν ζητήσετε ξεχωριστά τη διαγραφή τους.

Νομική Βάση:
Άρθρο 6 (1) α ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 9 (2) του ΓΚΠΔ (συγκατάθεση)
Άρθρο 6 (1) στ ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον)

 

2.3 Cookies/Εργαλεία  

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί  cookies ή άλλες τεχνολογίες/εργαλεία  όπως τα pixels, τοπική αποθήκευση, ετικέτες, αναγνωριστικά ή εξωτερικές υπηρεσίες, (αναφερόμενες κατωτέρω σαν ‘Cookies/Εργαλεία’) και αποθηκεύονται όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας για να αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες ή αρχεία εικόνας, όπως τα pixels. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας από την ίδια συσκευή, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies στη συνέχεια θα καταστούν προσβάσιμες στη συσκευή σας και θα διαβιβαστούν είτε στην ιστοσελίδα μας (“First Party Cookie”) είτε σε άλλη ιστοσελίδα στην οποία ανήκει το cookie (“Third Party Cookie”).

Μέσω των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί και επιστραφεί, η αντίστοιχη ιστοσελίδα μπορεί να αναγνωρίζει ότι έχετε ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν και την έχετε επισκεφθεί με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να προβάλλουμε την ιστοσελίδα με τον βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας Στο πλαίσιο αυτό, μόνο το ίδιο το cookie αναγνωρίζεται στη συσκευή σας. Πέραν αυτού, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης σας ή εάν είναι απολύτως απαραίτητο ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που προσφέρεται και στην οποία αποκτάτε πρόσβαση αντίστοιχα.

 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies/εργαλείων, ο σκοπός και η λειτουργία των οποίων διευκρινίζονται παρακάτω:

Τύπος Α: Τεχνικά/ Μέτρηση επισκεψιμότητας - για να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να παρασχεθεί η απαιτούμενη υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της βασικής ανάλυσης (Δεν απαιτείται συγκατάθεση σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες).

Τύπος Β: Λειτουργικά και Απόδοσης: - Πρόσθετα εργαλεία για τη μέτρηση της απόδοσης/ελκυστικότητας της ιστοσελίδας μας και για την παροχή περαιτέρω πρόσθετων (εξατομικευμένων) λειτουργιών. 

Τύπος C: Μάρκετινγκ/Εμπορικής Προώθησης - Διαδικτυακά εργαλεία για την κατάρτιση προφίλ μάρκετινγκ με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφή των εργαλείων ιστοσελίδων  μας στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε περίπτωση που η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πλατφόρμα διαχείρισης συγκατάθεσης, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε εκείνη την ενότητα.


Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα εργαλεία που παρατίθενται στην ακόλουθη υποενότητα ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται συνεχώς.

 

2.3.1 Διαχείριση Συγκατάθεσης CMP – Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης cookies

Σκοπός/Πληροφορίες:
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το εργαλείο διαχείρισης συγκατάθεσης «Consentmanager» (www.consentmanager.net) για να λαμβάνει συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων και τη χρήση cookies ή παρόμοιων λειτουργιών. Με τη βοήθεια του «Consentmanager» έχετε τη δυνατότητα να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, π.χ. για το σκοπό ενσωμάτωσης εξωτερικών στοιχείων, περιεχομένου, στατιστικής ανάλυσης, μέτρησης και προσωποποιημένων διαφημίσεων. Με τη βοήθεια του «Consentmanager» μπορείτε να παρέχετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για όλους ή συγκεκριμένους σκοπούς ή λειτουργίες. Οι επιλογές που έχετε κάνει μπορούν επίσης να αλλάξουν στο μέλλον. Ο σκοπός ενσωμάτωσης του «consentmanager» είναι να επιτρέψει στους χρήστες της ιστοσελίδας μας να αποφασίσουν σχετικά με τις προαναφερθείσες λειτουργίες και, ως μέρος της περαιτέρω χρήσης της ιστοσελίδας μας, να δίνει τη δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων που έχουν ήδη επιλεχθεί. Χρησιμοποιώντας το «consentmanager», υπόκεινται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από την τελική σας συσκευή που χρησιμοποιείται, όπως διεύθυνση ΙΡ.

 

Με την επεξεργασία των δεδομένων το «consentmanager» μας βοηθά να εκπληρώνουμε νομικές μας υποχρεώσεις (π.χ. υποχρέωση παροχής αποδείξεων). Το συμφέρον μας στην επεξεργασία στηρίζεται στην αποθήκευση των ρυθμίσεων και προτιμήσεων του χρήστη σε σχέση με τη χρήση των cookies και λοιπών λειτουργιών. Το «consentmanager» αποθηκεύει τα δεδομένα σας για όσο είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις χρήστη σας.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης ή για κατάσταση παρόμοια με σύμβαση. Δεν υποχρεούστε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν δεν παρασχεθούν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την περιγραφόμενη υπηρεσία.


Cookies/Εργαλεία: Τύπος Α. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία»

Αποδέκτες:
Ο κύριος πάροχος υπηρεσιών είναι το Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås ,Σουηδία.

Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.

Διαγραφή:
Τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά από 13 μήνες. Η επιλογή που έχετε κάνει (συγκατάθεση/ρυθμίσεις) θα αποθηκεύεται για ένα έτος και μπορείτε να τη δείτε στις Ρυθμίσεις Cookies. Οι Ρυθμίσεις Cookies βρίσκονται στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράφετε τις επιλογές σας διαγράφοντας τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.


Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) β ΓΚΠΔ (κατάσταση παρόμοια με σύμβαση)
Άρθρο 6 (1) γ ΓΚΠΔ (όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση)

 

2.3.2 Beiersdorf Simplicity
Σκοπός/Πληροφόρηση:
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ένα δικό της εργαλείο για να αναλύει και να βελτιώνει τακτικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Μας βοηθά να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, ιδίως με τον έλεγχο των λειτουργιών της ιστοσελίδας (π.χ. για να εντοπίσουμε προβλήματα πλοήγησης στην ιστοσελίδα ή για να διασφαλίσουμε επαρκείς χωρητικότητες του διακομιστή). Τα στατιστικά στοιχεία που λαμβάνονται, μας επιτρέπουν επίσης να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα σε εσάς ως χρήστη. Η διέυθυνση IP σας θα ανωνυμοποιηθεί αυτόματα.

Cookies/Εργαλεία: Τύπος Α. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία».

Αποδέκτες:
Πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατές. Ως κατάλληλη εγγύηση, συνήφθησαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/επιχειρήσεις που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως πχ για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2

Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.

Διαγραφή/Ανάκληση:
Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί θα διαγραφούν μετά από 1 ημέρα. Η διεύθυνση IP σας θα ανωνυμοποιηθεί αμέσως. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το εργαλείο μέσω των Ρυθμίσεων Cookies. Οι Ρυθμίσεις Cookies βρίσκονται στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.

Νομική Βάση:
Άρθρο 6 (στ) (έννομο συμφέρον για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και της στατιστικής χρήσης)

 

 

 

2.3.3 Google Analytics

Σκοπός/Πληροφόρηση:
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Ireland Ltd (“Google”). Η διαμόρφωση των Google Analytics έχει διαμορφωθεί από εμάς ώστε να επεξεργάζεται μόνο μετρήσεις της λειτουργίας, εκτός εάν έχει παρασχεθεί χωριστή συγκατάθεση για περαιτέρω διαφημιστικές λειτουργίες. 

Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μορφή cookie, η οποία είναι αποθηκευμέ-νη στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies που εγκαθίστανται από το Google Analytics για μέτρηση είναι cookies πρώτου μέρους, το οποίο σημαίνει ότι οι ιδιότητες για τα cookies των υποκειμένων των δεδομένων θα είναι διαφορετικές για κάθε πελάτη (ήτοι δεν υπάρχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό cookie για τα Google Analytics το οποίο χρησιμοποιείται σε όλες τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν Google Analytics). Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτού του Δικτυακό Τόπου που παράγονται από το cookie μεταδίδονται γενικά και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ.

Το Google Analytics χρησιμοποιείται μόνο με Ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP (IP-Anonymization). Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται εξ ορισμού από την Google και επιπλέον από εμάς. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για την ανάλυση της χρήσης σας αυτής της ιστοσελίδας με σκοπό την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδων και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. 

Χρησιμοποιούμε τα Google Analytics προκειμένου να αναλύσομε και να βελτιώσομε τακτικά την χρήση της ιστοσελίδας μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στατιστικά στοιχεία που ελήφθησαν προκειμένου να βελτιώσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας και να τις κάνουμε πιο ενδιαφέρουσες για εσάς ως χρήστη. Επιπρόσθετα, συλλέγουμε πληροφορίες για την λειτουργικότητα του δικτυακού μας τόπου (για παράδειγμα προκειμένου να διαπιστώσουμε τυχόν προβλήματα περιήγησης).


Κατά την διαμόρφωση των Google Analytics εξασφαλίζουμε ότι η Google λαμβάνει αυτά τα δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς δεν της επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για τους δικούς της σκοπούς. Η διαμόρφωση των  «Διαφημιστικών  Στοιχείων των Google Analytics» είναι ανεξάρτητη από αυτό και περιγράφεται στο κατάλληλο τμήμα κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται επίσης σε αυτή την ιστοσελίδα.

 

Cookies/Εργαλεία: Τύπος Β. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία».

Αποδέκτες:
Κύριος πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Ltd, Ιρλανδία.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατές. Ως κατάλληλες εγγυήσεις, συνήφθησαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ.  Για τις τρίτες χώρες/επιχειρήσεις που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δημοσιεύονται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.


Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4


Διαγραφή/Ανάκληση:
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το εργαλείο μέσω των Ρυθμίσεων των Cookies εδώ. Οι Ρυθμίσεις Cookies βρίσκονται στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.
 

Διάρκεια ζωής των cookies: μέχρι 12 μήνες (αυτό εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των  cookies που έχουν εγκατασταθεί από την ιστοσελίδα).

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων: έως 26 μήνες.

Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ (συγκατάθεση)

 

 
2.3.4 Google Ads(προηγουμένως Google Adwords) 

Σκοπός/Πληροφόρηση:
Μετατροπή των Google Ads
Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του Google Ads για να σας επιστήσουμε την προσοχή στις ελκυστικές προσφορές μας με τη βοήθεια διαφημιστικού υλικού (το λεγόμενο Google Ads) σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Μπορούμε να προσδιορίσουμε σε σχέση με τα δεδομένα της εκάστοτε διαφημιστικής καμπάνιας πόσο επιτυχημένα είναι τα μεμονωμένα διαφημιστικά μέτρα. Σκοπός μας είναι να προβάλλουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν, και να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας πιο ενδιαφέρουσα για εσάς και να επιτύχουμε έναν δίκαιο υπολογισμό του κόστους διαφήμισης.


Το διαφημιστικό υλικό διανέμεται  από την Google μέσω των λεγόμενων «Ad Servers». Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε ad server cookies, μέσω των οποίων μπορούν να μετρηθούν ορισμένες παράμετροι για τη μέτρηση της επιτυχίας, όπως η εισαγωγή διαφημίσεων ή κλικ από τους χρήστες. Εάν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μέσω μιας διαφήμισης Google, το Google Ads αποθηκεύει ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτά τα cookies συνήθως λήγουν μετά από 30 ημέρες και δεν προορίζονται να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Για αυτό το cookie, το μοναδικό cookie ταυτότητας (ID), ο αριθμός των εμφανίσεων διαφημίσεων ανά τοποθέτηση (συχνότητα), η τελευταία εμφάνιση (σχετική με τις μετατροπές μετά την προβολή) και οι πληροφορίες επιλογής εξαίρεσης (σημείωση ότι ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον την επικοινωνία) συνήθως αποθηκεύονται ως τιμές ανάλυσης.

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην Google να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Εάν ένας χρήστης επισκέπτεται συγκεκριμένες σελίδες μιας ιστοσελίδας ενός πελάτη Ads και το cookie που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του δεν έχει λήξει, η Google και ο πελάτης μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ο χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έχει ανακατευθυνθεί σε αυτήν τη σελίδα. Σε κάθε πελάτη του Ads έχει εκχωρηθεί ένα διαφορετικό cookie. Επομένως, τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ιστοσελίδων των πελατών της Ads. Δεν συλλέγουμε, ούτε επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στα προαναφερθέντα διαφημιστικά μέτρα. Λαμβάνουμε μόνο στατιστικές αξιολογήσεις από την Google. Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια από τα χρησιμοποιούμενα διαφημιστικά μέτρα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Δεν λαμβάνουμε περαιτέρω δεδομένα από τη χρήση διαφημιστικού υλικού. Ειδικότερα, δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τους χρήστες με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα περιήγησής σας ξεκινά αυτόματα μια άμεση σύνδεση με τον διακομιστή της Google. Δεν επηρεάζουμε την έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του εργαλείου από την Google και σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε: Με την ενσωμάτωση της μετατροπής του Ads, η Google λαμβάνει τις πληροφορίες ότι απευθυνθήκατε στο κατάλληλο μέρος της διαδικτυακής μας εμφάνισης (internet appearance)  ή κάνατε κλικ σε μια ανακοίνωσή μας. Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία Google, η Google μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να αποκτήσει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας.

Υπηρεσίες Επαναληπτικού Μάρκετινγκ (remarketing) της Google Ads

Χρησιμοποιούμε την λειτουργία Επαναληπτικού Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της Υπηρεσίας των Google Ads. Η λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ μας επιτρέπει να παρουσιάζουμε στους χρήστες της ιστοσελίδας μας διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα τους σε άλλους δικτυακούς τόπους εντός του Δικτύου των Διαφημιστικών Υπηρεσιών της Google ( στην αναζήτηση Google ή στο YouTube, οι λεγόμενες Google Ads ή σε άλλους Δικτυακού Τόπους). Για τον σκοπό αυτό, η αλληλοεπίδραση των χρηστών στην ιστοσελίδα μας αναλύεται ως προς τα εξής, πχ για ποιες προσφορές ο χρήστης έδειξε ενδιαφέρον, προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρουσιάζουμε στοχευμένη διαφήμιση στους χρήστες ακόμη και μετά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα μας σε άλλες σελίδες. Προς το σκοπό αυτό, η Google αποθηκεύει  cookies στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών που επισκέπτονται ορισμένες υπηρεσίες της Google ή Δικτυακού Τόπους εντός του Δικτύου της Google Display. Αυτό το “cookie”, χρησιμοποιείται για να καταγράφει τις επισκέψεις αυτών των χρηστών. Ο αριθμός χρησιμοποιείται για να ταυτοποιεί μοναδικά ένα πρόγραμμα περιήγησης σε μία συγκεκριμένη συσκευή. 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία».

Αποδέκτες: 
Κύριος πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Ltd, Ιρλανδία.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατές. Ως κατάλληλες εγγυήσεις, συνήφθησαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/επιχειρήσεις που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (πχ για αντίγραφο των εγγυήσεων) μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2

Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.

Διαγραφή/Ανάκληση:
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το εργαλείο μέσω των Ρυθμίσεων των Cookies. Οι Ρυθμίσεις Cookies βρίσκονται στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.

Διάρκεια ζωής Cookies: Μέχρι  180 ημέρες ( Αυτό ισχύει μόνο για cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο).

Νομική βάση: 
Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR). (συγκατάθεση)

 

2.3.5 Στοιχεία διαφήμισης στα Google Analytics

Ο Δικτυακός αυτός τόπος χρησιμοποιεί επίσης εκτεταμένες λειτουργίες  των Google Analytics (Google Anayltics Advertising Features) επίπλέον των προτύπων λειτουργιών.Τα Στοιχεία διαφήμισης στα Google Analytics  που εφαρμόζονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο περιλαμβάνουν:

  • Δίκτυο  προβολής της Google για την κοινοποίηση ψηφιακών αποτυπωμάτων 
  • Δημογραφικά των Google Analytics  και κοινοποίηση ενδιαφέροντος 
  • Παρακολούθηση Υπηρεσιών Επαναληπτικού Μάρκετινγκ (Remarketing Audiences) με βάση συγκεκριμένα δεδομένα συμπεριφοράς, δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, κοινή χρήση αυτών των λιστών με τις διαφημίσεις Google Ads.
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν από  Google Analytics να συλλέγουν δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων μέσω διαφημιστικών cookies και προσδιοριστικών ταυτότητας  (identifiers)
  • Google Signals προκειμένου να παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες για εσάς όταν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Google στο πρόγραμμα περιήγησης μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Το στοιχείο αυτό είναι ενεργοποιημένο μόνο εάν έχετε παράσχει επιπλέον την συγκατάθεσή σας μέσω των ρυθμίσεων Google ως προς το διαμοιρασμό δεδομένων/Προσωποποιημένων Διαφημίσεων (Ads Personalization).Χρησιμοποιούμε ως εκ τούτου cookies πρώτου μέρους  (π.χ Google Analytics cookies) και  cookies διαφήμισης της Google και προσδιοριστικά ταυτότητας  (identifiers) μαζί προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. 

Cookie/Εργαλεία: Τύπος C. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία».

 

Πληροφορίες σχετικά με το Google Consent Mode
Επιπλέον, η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Consent Mode. Το Consent Mode στέλνει στατιστικά στοιχεία μέσω cookieless pings αναφορικά με το εάν ένας χρήστης έχει κλικάρει σε κάποια διαφήμιση ή σύνδεσμο και έχει βρεθεί στην ιστοσελίδα μας (conversion). Σε αυτή την περίπτωση τα στατιστικά δεδομένα χρησιμοποιούνται με μία μαθηματική μοντελοποίηση για τη βελτίωση της εσωτερικής αναφοράς. Ένα ping εξ ορισμού περιέχει τεχνικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο της πλατφόρμας ή την ανάλυση οθόνης. Καθώς τα εν λόγω δεδομένα ή ο συνδυασμός αυτών μπορούν ενδεχομένς θεωρητικά να θεωρηθούν ως προσωπικά δεδομένα από την Google Ireland Ltd., έχουν εφαρμοστεί πρόσθετα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ένα δεδομένο ping δεν συνιστά προσωπικό δεδομένο: Ορισμένες πληροφορίες του ping ορίζονται σε μία προεπιλεγμένη τιμή από τον server μας πριν την αποστολή του στο Google Analytics.

 

Αποδέκτες:
Κύριος πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Ltd, Ιρλανδία.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατές. Ως κατάλληλες εγγυήσεις, συνήφθησαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/επιχειρήσεις που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως πχ για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2

Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4

Διαγραφή/Ανάκληση:
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το εργαλείο μέσω των Ρυθμίσεων των Cookies. Οι Ρυθμίσεις Cookies βρίσκονται στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.

Διάρκεια ζωής Cookie: μέχρι  12 μήνες  (αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτή την ιστοσελίδα).

 


2.3.6 Google Campaign Manager

Σκοπός/Πληροφόρηση:
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης το εργαλείο διαδικτυακού μάρκετινγκ Campaign Manager της Google. Το Campaign Manager χρησιμοποιεί Cookies για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τους χρήστες, για τη βελτίωση των αναφορών απόδοσης της καμπάνιας ή την αποτροπή ενός χρήστη από το να βλέπει τις ίδιες διαφημίσεις περισσότερες από μία φορές. Η Google χρησιμοποιεί ένα cookie ID για να παρακολουθεί ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης και να αποφευχθεί η εμφάνισή τους περισσότερες από μία φορές. Επιπλέον, το Campaign Manager μπορεί να χρησιμοποιεί cookie ID για τη συλλογή των λεγόμενων μετατροπών που σχετίζονται με τα αιτήματα διαφημίσεων. Αυτή είναι η περίπτωση, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης βλέπει μια διαφήμιση του Campaign Manager και αργότερα επισκέπτεται τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου με το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης και αγοράζει κάτι από αυτή την ιστοσελίδα. 

Το πρόγραμμα περιήγησής σας εγκαθιστά αυτόματα μια απευθείας σύνδεση με τον διακομιστή της Google μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από την Google μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου και, ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ανάλογα με το επίπεδο γνώσης μας: Με την ενσωμάτωση του Campaign Manager, η Google λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε απευθυνθεί στο αντίστοιχο τμήμα της διαδικτυακής μας παρουσίας ή έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμισή μας. Εάν είστε εγγεγραμμένος σε μια υπηρεσία της Google, η Google μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας με τον λογαριασμό σας. Ακόμα και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στη Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό οι πάροχοι να λάβουν και να αποθηκεύσουν τη διεύθυνση IP σας.

Επιπλέον, τα cookies Campaign Manager (π.χ. με την ονομασία DoubleClick ή Floodlight) μας επιτρέπουν να καταλάβουμε αν ολοκληρώνετε ορισμένες ενέργειες στον ιστότοπό μας αφού προβάλετε μια από τις προβολές/βίντεο διαφήμισής μας στην Google ή σε άλλες πλατφόρμες μέσω του Campaign Manager ή αν κάνετε κλικ σε μια από αυτές (παρακολούθηση μετατροπής). Το Campaign Manager χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να κατανοήσει το περιεχόμενο με το οποίο έχετε αλληλεπιδράσει με την ιστοσελίδα ή στις ιστοσελίδες μας να μπορούμε να σας αποστείλουμε αργότερα στοχευμένη διαφήμιση.

Χρησιμοποιούμενα Cookies/Εργαλεία: Τύπος C: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία»

Αποδέκτες:
Κύριος πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Ltd, Ιρλανδία.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατές. Ως κατάλληλες εγγυήσεις, συνήφθησαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/επιχειρήσεις που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως πχ για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2.  

Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.

Διαγραφή/Ανάκληση:
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το εργαλείο μέσω των Ρυθμίσεων των Cookies. Οι Ρυθμίσεις Cookies βρίσκονται στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.

Διάρκεια ζωής Cookies: Μέχρι  180 ημέρες ( Αυτό ισχύει μόνο για cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτή την ιστοσελίδα).

Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (συγκατάθεση)

 

2.3.7 Adform

Σκοπός/Πληροφόρηση:
Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το εργαλείο διαδικτυακού μάρκετινγκ Adform από την Adform A/S Denmark. Το Adform κάνει χρήση παρακολούθησης μέσω cookies και παρεμφερών τεχνολογιών παρακολούθησης βάσει IDs cookies (short cookie). Το Adform cookie εγκαθίσταται στην ιστοσελίδα μας μόλις παρέχετε τη συγκατάθεσή σας. Επίσης ένα Adform cookie θα εγκατασταθεί μόλις παρακολουθήσετε διαφήμιση που παρέχεται από ιστοσελίδες τρίτων μέσω του Adform και έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τα cookies στην εν λόγω ιστοσελίδα. 

Η νόμιμη βάση για την εγκατάσταση των cookies Adform είναι η συγκατάθεσή σας. Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για σκοπούς ανάλυσης καθώς και για τη βελτιστοποίηση και την εξατομίκευση προωθητικών ενεργειών και διαφημίσεων για τους πελάτες της Adform, μεταξύ των οποίων και εμάς. Το Adform cookie συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα από εμάς ή από το διαφημιστικό μας υλικό: Cookie ID, τύπος συσκευής/ID, χρόνος κλικαρίσματος στην ιστοσελίδα ή το διαφημιστικό μέσο, την διεύθυνση URL της ιστοσελίδας ή το διαφημιστικό μέσο, πληροφορίες που αποστέλλονται αυτόματα από τη συσκευή σας (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων Γλώσσας, την διεύθυνση IP, δημογραφικά δεδομένα), δεδομένα ενδιαφέροντος, κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα που συνδέονται με ένα cookie ή άλλα προσδιοριστικά ID. 

Cookie/Εργαλεία: Τύπος C. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία»


Αποδέκτες:
Κύριος πάροχος υπηρεσιών: Adform A/S, Δανία

Από κοινού επεξεργασία δεδομένων (Joint Controllership):

Εμείς από κοινού με την Adform είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας και συλλογής των προσωπικών δεδομένων και της κοινοποίησής τους στην Adform μέσω ενός Adform cookie. Οι όροι περιγράφουν ποιος είναι υπεύθυνος για συμμόρφωση με συγκεκριμένες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων και ποιος είναι υπεύθυνος για ανταπόκριση σχέση με τα δικαιώματά σας ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Adform είναι υπεύθυνη να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας και ως προς τα δικαιώματά σας (λ.χ. υποχρέωση παροχής ενημέρωσης, ως προς το δικαίωμά σας για εναντίωση κλπ.). Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Adform στην εξής διεύθυνση: [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε και μαζί μας για αυτό. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για το cookie ανά πάσα στιγμή και χωρίς επίκληση κάποιου λόγου επικοινωνώντας με την Adform ή απενεργοποιώντας τα εργαλεία ως περιγράφεται παρακάτω.

Όταν η Adform επεξεργάζεται τα δεδομένα για δικούς της σκοπούς, η Adform είναι ο μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας και μοναδική υπεύθυνη για τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών της εκστρατειών και των ομάδων στις οποίες απευθύνεται (target groups). Η Adfrom θα αναλύει τα συλλεγόμενα δεδομένα μέσω των cookies και των IDs προκειμένου να παρέχει στοχευμένες διαφημιστικές αγορές για λογαριασμό των πελατών της (συμπεριλαμβανομένων και εμάς), όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Πολιτική Απορρήτου της Adform. Πατήστε εδώ: [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία από την Adform, καθώς και σχετικά με το χρόνο διαγραφής των δεδομένων σας από την Adform.

Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.

Διαγραφή/Ανάκληση:
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το εργαλείο μέσω των Ρυθμίσεων των Cookies. Οι Ρυθ-μίσεις Cookies βρίσκονται στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.

Διάρκεια ζωής Cookies: Μέχρι  180 ημέρες ( Αυτό ισχύει μόνο για cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτή την ιστοσελίδα).

Μέγιστη περίοδος αποθήκευσης δεδομένων: μέχρι 13 μήνες

Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) a του ΓΚΠΔ  (GDPR). (συγκατάθεση)

 

2.3.8 (Ιστοσελίδα) Facebook Custom Audiences/Μετατροπή (“Facebook Pixel”)

Σκοπός/Πληροφόρηση:
Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη Facebook (Pixel του κοινωνικού μέσου"Facebook") και Μετατροπές ΑΡΙ του κοινωνικού δικτύου «Facebook” της Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία (Meta) για τους κάτωθι σκοπούς:

Facebook (ιστοσελίδα) Custom Audiences
Χρησιμοποιούμε το pixel Facebook και τις Μετατροπές ΑΡΙ για σκοπούς επαναληπτικού μάρ-κετινγκ για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας εντός 180 ημερών. Αυτό μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος ("Διαφημίσεις Facebook") στους χρήστες του ιστότοπου όταν επισκέπτονται το κοινωνικό δίκτυο "Facebook" ή άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν επίσης αυτό το εργαλείο. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε την εμ-φάνιση διαφημίσεων που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να κάνουμε τον ιστότοπό μας ή προσφορές πιο ενδιαφέρουσες για εσάς.

Μετατροπή Facebook
Χρησιμοποιούμε επίσης το Facebook Pixel και τις Μετατροπές ΑΡΙ για να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook ταιριάζουν με το πιθανό ενδιαφέρον των χρηστών και ότι δεν είναι ενοχλητικές. Με τη βοήθεια του Facebook Pixel, μπορούμε να παρακολου-θούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στο Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς, βλέποντας αν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook (η λεγόμενη "μετατροπή").

Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται (Facebook Pixel και Μετατροπές ΑΡΙ), το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα άμεση σύνδεση με το διακομιστή Facebook μόλις συμφωνήσετε με τη χρήση των cookies που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας. Μέσω της ενσωμάτωσης του Facebook pixel και της χρήσης των Μετατροπών ΑΡΙ, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε δώσει στον αντίστοιχο ιστότοπο της παρουσίας μας στο Διαδίκτυο ή κάνοντας κλικ σε μια διαφήμισή μας. Εάν έχετε εγγραφεί σε μια υπηρεσία Facebook, το Facebook μπορεί να εκχωρήσει την επίσκεψη στον λογαριασμό σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από το Facebook πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής δεδομένων του Facebook. Ειδικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα  Pixel του Facebook, τις Μετατροπές ΑΡΙ και τη λειτουργικότητά του μπορείτε επίσης να βρείτε στην περιοχή βοήθειας του Facebook.


Cookie/Εργαλεία: Τύπος C. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία».

Αποδέκτες:
Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας:
Είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με τη Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία (Meta) για τη συλλογή και τη διαβίβαση δεδομένων σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτό ισχύει για τους ακόλουθους σκοπούς: 
• Τη δημιουργία εξατομικευμένων ή κατάλληλων διαφημίσεων, καθώς και για τη βελτιστοποίησή τους
• Παράδοση μηνυμάτων που σχετίζονται με εμπορικές συναλλαγές και συναλλαγές (π.χ. μέσω του Messenger)

Δεν είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας στις ακόλουθες διαδικασίες:
• Στη διαδικασία που πραγματοποιείται μετά τη συλλογή και τη μετάδοση και είναι αποκλειστική ευθύνη της Meta.
• Στην προετοιμασία αναφορών και αναλύσεων σε συγκεντρωτική και ανωνυμοποιημένη μορφή πραγματοποιεί ως Εκτελών την επεξεργασία και επομένως εμπίπτει στη δική μας ευθύνη.

Έχουμε συνάψει μια αντίστοιχη σύμβαση με τη Meta για την σχεση μας ως από κοινού υπεύ-θυνοι επεξεργασίας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Αυτή η σύμβαση καθορίζει τις αντίστοιχες ευθύνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει του GDPR ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων της Meta μπορείτε να τα βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy.

Έχουμε συνάψει μια αντίστοιχη σύμβαση με τη Meta για την σχεση μας ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Αυτή η σύμβαση καθορίζει τις αντίστοιχες ευθύνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει του GDPR ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων της Meta μπορείτε να τα βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Έχουμε συμφωνήσει με τη Meta ότι η Meta μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο επαφής για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (βλ. Ενότητα 1.3). 
Με την επιφύλαξη αυτού, η δικαιοδοσία για τα δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων δεν περιορίζεται.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Meta επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της νομικής του βάσης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα στο πλαίσιο της σχέσης μας ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με βάση το έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) στ ΓΚΠΔ. Πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας δεδομένων μπορείτε να βρείτε εδώ. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms και για την επεξεργασία βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum


Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.

Διαγραφή/Ανάκληση:
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το εργαλείο μέσω των Ρυθμίσεων των Cookies εδώ και για τους συνδεδεμένους χρήστες στο https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Διάρκεια ζωής cookies: μέχρι 180 ημέρες μετά την τελευταία διαδραστική πράξη (αυτό εφαρμόζεται μόνο στα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί από αυτόν τον Δικτυακό τόπο)

Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ  (GDPR) (συγκατάθεση)

 

 

2.3.9 Βίντεο στο YouTube

Σκοπός/Πληροφόρηση:
Έχουμε ενσωματώσει τα βίντεο YouTube στην ιστοσελίδα μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο http://www.YouTube.com και μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας από την ιστοσελίδα μας. Όλα αυτά ενσωματώνονται στην «λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων», δηλ. κανένα στοιχείο σχετικά με εσάς ως χρήστη δεν θα διαβιβαστεί στο YouTube, αν δεν κάνετε κλικ στα βίντεο για να αρχίσει η αναπαραγωγή τους. Μόνο όταν αναπαράγετε τα βίντεο, θα διαβιβαστούν στο YouTube τα δεδομένα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. Δεν ασκούμε κανενός είδους επιρροή  για τη διαβίβαση των δεδομένων.

Όταν προβάλλετε ένα βίντεο, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι επισκεφθήκατε την αντίστοιχη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας και μπορεί να τοποθετήσει περαιτέρω εργαλεία για σκοπούς μάρκετινγκ. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Google, οι πληροφορίες σας θα συσχετιστούν απευθείας με το λογαριασμό σας. 

Cookie/Εργαλεία: Τύπος C. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία»

Αποδέκτες:
Κύριος πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατές. Ως κατάλληλες εγγυήσεις, συνήφθησαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/επιχειρήσεις που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως πχ για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2.

Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.

Διαγραφή/Απόσυρση:
Η διαγραφή είναι ευθύνη των κύριων παρόχων υπηρεσιών.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το εργαλείο μέσω των Ρυθμίσεων των Cookies. Οι Ρυθμίσεις Cookies βρίσκονται στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.

Νομική Βάση:
Άρθρο 6 (1) α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση)

 

 

 

 

2.3.10 Friendly Captcha

Σκοπός/Πληροφόρηση:
Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί σε ειδικές περιπτώσεις το πρόγραμμα Google reCAPTCHA v2 προκειμένου να αποφύγει την χρήση των πεδίων κειμένου που προέρχονται από αυτόματα προγράμματα/ρομπότ. Αυτό βοηθά την υποστήριξη της ασφάλειας του Δικτυακού μας Τόπου και για να αποφεύγομε τα SPAM για τους χρήστες. Αυτό εμπίπτει επίσης στο έννομο συμφέρον μας και τίθεται προς συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας

Περισσότερες πληροφορίες: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.  

Cookie/Εργαλεία: Τύπος Α. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία».

Αποδέκτες:
Κύριος πάροχος υπηρεσιών: Friendly Captcha GmbH, Γερμανία
Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.

Διαγραφή/Ανάκληση:
Η διεύθυνση IP θα ανωνυμοποιηθεί αμέσως μετά τη συλλογή.

Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) γ του ΓΚΠΔ (GDPR) (όταν έχουμε αναγκαία επεξεργασία δεδομένων για συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση)
Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ (GDPR) (όταν έχουμε επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το προαναφερθέν έννομο συμφέρον)

 

 

 

2.3.11 TikTok Pixel

Σκοπός/Πληροφόρηση:
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το επονομαζόμενο "TikTok Pixel" του κοινωνικού δικτύου "Tik-Tok" (για την ΕΕ: TikTok Technology Limited, Ιρλανδία και TikTok Information Technologies UK Limited, Ηνωμένο Βασίλειο). Αυτό επιτρέπει την εκ νέου επικοινωνία με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας όταν επισκέπτονται την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης "TikTok".
Μέσω του TikTok pixel, το πρόγραμμα περιήγησής σας εγκαθιστά μία απευθείας σύνδεση με τους servers του TikTok μόλις συμφωνήσετε στη χρήση cookies για τα οποία απαιτείται συγκατάθεση. Το pixel λαμβάνει την ενημέρωση ότι έχετε επισκεφθεί μία συγκεκριμένη σελίδα της ιστοσελίδας μας ή ότι έχετε επιλέξει μία από τις διαφημίσεις μας. 
Τότε το TikTok χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για να δείξει στοχευμένη και εξατομικευμένη διαφήμιση στους χρήστες του και για να δημιουργήσει προφίλ χρηστών βάσει των ενδιαφερόντων τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες είναι ανώνυμα σε εμάς και χρησιμοποιούνται μόνο για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων. 
Επιπλέον, το TikTok λαμβάνει τη διεύθυνση IP σας και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή του χρήστη, όπως τον αναγνωριστικό αριθμό προώθησης, την συσκευή που χρησιμοποιείται, την ημέρα και ώρα επίσκεψης της ιστοσελίδας. Το TikTok χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου να αναγνωρίσει χρήστες της ιστοσελίδας μας και να συνδέσει τις ενέργειές τους με έναν λογαριασμό χρήστη "TikTok". Το TikTok επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα με δική του ευθύνη από τη στιγμή της διαβίβασής τους. Δεν ασκούμε καμία επιρροή σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία από το TikTok. 

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πώς το TikTok συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του TikTok pixel στην πολιτική απορρήτου για τους χρήστες του TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Cookie/Εργαλεία: Τύπος C. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία»

Αποδέκτες:
Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας:
Εμείς μαζί με την TikTok Technology Limited, Iρλανδία και την TikTok Information Technologies UK Limited, Ηνωμένο Βασίλειο (TikTok) είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για τη συλλογή και διαβίβαση των δεδομένων στο πλαίσιο της εν λόγω επεξεργασίας. Αυτό ισχύει για τους εξής σκοπούς:  
Μέτρηση και Πληροφόρηση
Συλλογή και διαβίβαση δεδομένων (Data Developer Data ή/και Event Data)

Ως εκ τούτου, οι παρακάτω δραστηριότητες επεξεργασίας δεν καλύπτονται από την από κοινού επεξεργασία δεδομένων:
Καθορισμός και βελτίωση της σχετικότητας των διαφημίσεων προς το κοινό. 
Βελτιστοποίηση της παρουσίασης των διαφημίσεων από το TikTok.
Βελτίωση της ασφάλειας του χρήστη, της έρευνας, της ανάπτυξης για την διατήρηση και βελτίωση της ακεραιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών του TikTok

Έχουμε συνάψει μία σχετική συμφωνία με την Meta ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: εν λόγω συμφωνία καθορίζει https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. Η εν λόγω συμφωνία καθορίζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον GDPR σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων ως από κοινού υπεύθυνοι.
Εδώ μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Έχουμε συμφωνήσει με το TikTok ότι το TikTok μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαφή για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αρμοδιότητα των Δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων δεν περιορίζεται. 

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα στο πλαίσιο της από κοινού επεξεργασίας δεδομένων επί τη βάσει του εννόμου συμφέροντος κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ.
Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατές. Ως κατάλληλες εγγυήσεις, συνήφθησαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/επιχειρήσεις που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως πχ για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2. 

Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.


Διαγραφή/Ανάκληση:
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το εργαλείο μέσω των Ρυθμίσεων Cookies. Οι Ρυθμίσεις Cookies βρίσκονται στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.
Διάρκεια ζωής cookie: έως 180 ημέρες μετά την τελευταία αλληλεπίδραση (ισχύει μόνο για cookies που έχουν εγκατασταθεί από αυτή την ιστοσελίδα)

Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ (GDPR) (συγκατάθεση

 

 

 


3. Περαιτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες (online και offline)

Επί πλέον της διαδικτυακής (online) χρήσης της ιστοσελίδας μας, προσφέρουμε και διάφορες άλλες υπηρεσίες, για τις οποίες επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα σε εκτός σύνδεσης (offline) πλαίσιο.

Σε αντίθεση με το 1.2 σε μερικές περιπτώσεις μία εταιρεία του ομίλου BEIERSDORF είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τις υπηρεσίες που προσφέρονται κατωτέρω, οι οποίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί σε σας σαν τμήμα της επικοινωνίας. Εάν συνεπώς γίνεται αναφορά σε αυτά τα τμήματα της Πολιτικής Απορρήτου, π.χ μέσω Συνδέσμου, και ένας Υπεύθυνος Επεξεργασίας  έχει ήδη κατονομαστεί, π.χ. ως υποσημείωση/υπογραφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μίας κάρτας καμπάνιας, το πρόσωπο αυτό είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 του ΓΚΠΔ.


3.1 Επαφή/Επικοινωνία/Συνεργασία
Σκοπός/Πληροφόρηση: 
Όταν επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε  μαζί μας, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων,  π.χ. σαν καταναλωτής, πρόσωπο για δοκιμή (test person) συνεργάτης ή πελάτης, τα δεδομένα που παρέχετε (η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, εάν χρειαστεί, το όνομά σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας και οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία δίνεται κατά την διάρκεια της επικοινωνίας) θα αποθηκευτούν και θα επεξεργαστούν από εμάς έτσι ώστε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, τα αιτήματά σας ή τον όποιο σκοπό της επικοινωνίας σας

 

Αναφορικά με τη συνεργασία με τους προμηθευτές μας, έχουμε εφαρμόσει μια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης η οποία, προς το νόμιμο συμφέρον μας, αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχειρηματικής σχέσης με την ανάπτυξη ενός «σχεδίου δράσης». Κατά κανόνα, επεξεργαζόμαστε μόνο πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, αλλά μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για εσάς ως υπεύθυνο επικοινωνίας, εάν ελεγχθεί η επικοινωνία με τους προμηθευτές σχετικά με τους χρόνους απόκρισης, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια.

Ενδέχεται να σας ρωτήσουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ως πελάτης εάν η τηλεφωνική μας επικοινωνία μπορεί να καταγραφεί για λόγους διασφάλισης ποιότητας και για λόγους εκπαίδευσης. Εάν συμφωνήσετε στην καταγραφή, θα επεξεργαστούμε όλες τις πληροφορίες που θα μοιραστείτε μαζί μας κατά τη διάρκεια της κλήσης (περιεχόμενο επικοινωνίας, πιθανότατα επίσης ευαίσθητα δεδομένα (υγείας), καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου σας και λοιπά προσωπικά δεδομένα).

Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που έχουν προκύψει κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, έχουμε έννομο συμφέρον  στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις, για εσωτερική επιβεβαίωση ή σύμφωνα με την αντίστοιχη αίτηση επικοινωνίας.

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή για κατάσταση παρόμοια με σύμβαση. Δεν υποχρεούστε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν παρασχεθούν δεν θα μπορείτε να κάνετε χρήση της περιγραφόμενης υπηρεσίας.


Αποδέκτες και πηγές:
Προκειμένου να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, είμαστε υποχρεωμένοι από τον Νόμο να προβούμε σε σύγκριση των δεδομένων με τους καταλόγους ατόμων που έχουν καταδικαστεί ή επικηρυχθεί. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε επίσης τα δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες απαιτήσεις για τους σκοπούς  έρευνας στους εν λόγω καταλόγους. Περαιτέρω , επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον όμιλο Beiersdorf για την παρεμπόδιση  και την έρευνα ποινικών αδικημάτων και άλλων παρανόμων συμπεριφορών, την εκτίμηση και τον έλεγχο των κινδύνων, για εσωτερική επικοινωνία και για τους αντίστοιχους διοικητικούς σκοπούς. Εάν μια συνδεδεμένη εταιρεία αναφέρει την ανάγκη να συνεργαστεί μαζί σας ως προμηθευτής, θα μοιραστούμε τις εμπειρίες μας από τη συνεργασία μαζί σας με τη συνδεδεμένη εταιρεία.

Εάν είσθε επιχειρηματικός συνεργάτης, θα συγκρίνουμε τα δεδομένα σας σε σχέση με τους δημοσιευμένους καταλόγους των παραπλανητικών παρόχων (π.χ. προειδοποιητικές λίστες του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Bundesanzeiger Verlag GmbH) προκειμένου να λάβουμε απόφαση σχετικά με δυνητικές πληρωμές. Επίσης, ελέγχουμε τακτικά την πιστωτική αξιοπιστία σας σε ορισμένες περιπτώσεις ( π.χ. όταν κλείνομε συμβόλαια). Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ελαχιστοποίηση του οικονομικού κινδύνου. Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με εταιρείες ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας  από τα οποία λαμβάνομε τα αναγκαία δεδομένα. Για τον σκοπό αυτό διαβιβάζουμε το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στις εν λόγω εταιρείες.

Εάν είστε επιχειρηματικός πελάτης ή συνεργάτης, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε υποψήφιους αγοραστές ως μέρος μιας συναλλαγής εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της δέουσας επιμέλειας, συνήθως υποβάλλονται σε επεξεργασία ανώνυμα δεδομένα. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην εκτέλεση της συναλλαγής της εταιρείας.


Επιπροσθέτως, διαβιβάζομε τα δεδομένα στους ακόλουθους αποδέκτες:

-Πάροχοι υπηρεσιών πελατών/καταναλωτών
-Πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας.


Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατές. Ως κατάλληλες εγγυήσεις, συνήφθησαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/επιχειρήσεις που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως πχ για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2.

 
Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.

Διαγραφή/Αντιρρήσεις:
Διαγράφουμε τα δεδομένα που προέκυψαν σαν συνέπεια της παραπάνω διαδικασίας όταν δεν είναι πλέον αναγκαία η αποθήκευση, εκτός εάν υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους ή στις περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη χρόνοι παραγραφής. 

Στην περίπτωση των ερωτήσεων από καταναλωτές μέσω του εσωτερικού μας εργαλείου διαχείρισης πελατών, τα προσωπικά δεδομένα συνήθως θα διαγράφονται μετά από ένα έτος, εάν δεν εφαρμόζονται άλλες νόμιμες περίοδοι διατήρησης. Σαν εξαίρεση, τα δεδομένα θα φυλάσσονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι αναγκαίο για την εγκαθίδρυση, άσκηση ή άμυνα νομίμων απαιτήσεων (legal claims).

Καταγραφές κλήσεων αποθηκεύονται για το πολύ έως 90 ημέρες.

Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτές τις διαδικασίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 4 κατωτέρω.

Νομικές  βάσεις:
Άρθρο 6 (1) α ΓΚΔΠ σε συνδυασμό με το Άρθρο 9 (2) α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση: καταγραφή τηλεφωνικής κλήσης)
Άρθρο 6 (1) β του ΓΚΠΔ ( GDPR) (όταν έχομε επεξεργασία  δεδομένων στα πλαίσια μίας σύμβασης ή μίας κατάστασης προσομοιάζουσας  με σύμβαση
Άρθρο 6 (1) γ ΓΚΠΔ (GDPR) (όταν έχομε επεξεργασία επεξεργασία δεδομένων για συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση).
Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ (GDPR) όταν έχομε επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερθέν έννομο συμφέρον).


 

3.2. Ταχυδρομικές αποστολές 
Σκοπός/πληροφόρηση:
Ως επιλεγμένος πελάτης, επιχειρηματικός συνεργάτης, πρόσωπο δοκιμής ή/και πελάτης, θα λαμβάνετε επίσης από εμάς ατομική ενημέρωση για τα προϊόντα, προσφορές, νέα και δείγματα προϊόντων μέσω ταχυδρομείου (επιστολή). 

Πρόκειται για μία ειδική μορφή άμεσης εμπορικής προώθησης, στο πλαίσιο του εννόμου συμφέροντός μας, που ενισχύει την εμπιστοσύνη με την παροχή αποκλειστικών πληροφοριών στα ανωτέρω πρόσωπα. 

Αποδέκτες:
-Πάροχος πλατφόρμας/φιλοξενίας
-Πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας
-Πάροχος υπηρεσιών μεταφορών

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατές. Ως κατάλληλες εγγυήσεις, συνήφθησαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/επιχειρήσεις που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Επιπλέον, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες εγκρίθηκαν στον πάροχο πλατφόρμας/φιλοξενίας. Για περισσότερες πληροφορίες (όπως πχ για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2

Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.

Διαγραφή/Αντιρρήσεις: 
Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις διαγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών (unsubscribe), εκτός αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης ή διαγραφής. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών ή να εναντιωθείτε σε ενδεχόμενες μελλοντικές ταχυδρομικές αποστολές σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην επιστολή ή στην ενότητα εναντίωσης παρακάτω.  Διαγράφουμε αυτόματα όλα τα προσωπικά σας δεδομένα το αργότερο μετά από 24 μήνες αδράνειας (λ.χ. όταν δεν κάνετε χρήση των κοιυπονιών που σας αποστέλλονται).

Νομική βάση :
Άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ (GDPR) (έννομο συμφέρον)

 3.3 Έρευνες (Surveys)
Σκοπός/Πληροφόρηση:
Όταν συμμετέχετε σε έρευνες ή παρόμοιες εκστρατείες, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες για τον σκοπό που περιγράφετε στη δήλωση συγκατάθεσης (που μας έχετε παράσχει) Τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί καλύπτουν ερωτήσεις γύρω από τον επιδιωκόμενο σκοπό της επιθεώρησης ή της παρόμοιας ενέργειας, καθώς και επιπρόσθετες κοινωνικο-δημογραφικές πληροφορίες για εσάς. Μπορείτε να συμμετέχετε χωρίς να αποκαλύπτετε την ταυτότητα σας, εκτός εάν αυτό έχει αποτελέσει τμήμα της συγκατάθεσής  σας.

Για ορισμένες έρευνες είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί τεχνικά ότι δεν είναι δυνατή η διπλή συμμετοχή ή η επανάληψη της έρευνας. Αυτό μπορεί να γίνει, παραδείγματος χάρη, μέσω της χρήση εξατομικευμένων συνδέσμων ή cookies.

Χρησιμοποιούμενα cookies: Τύπος Α. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Cookies/Εργαλεία».

Αποδέκτες:
-Πάροχοι πλατφόρμας/φιλοξενίας
-Πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης καταναλωτών
-Εξωτερικοί συνεργάτες για την υποστήριξη ερευνών

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες είναι δυνατές. Ως κατάλληλες εγγυήσεις, συνήφθησαν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Για τις τρίτες χώρες/επιχειρήσεις που υπάγονται σε απόφαση επάρκειας, εφαρμόζεται επίσης η απόφαση επάρκειας. Επιπλέον, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες εγκρίθηκαν στον πάροχο πλατφόρμας/φιλοξενίας Για περισσότερες πληροφορίες (όπως πχ για αντίγραφο των εγγυήσεων), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως αναφέρεται στην Ενότητα 1.2.

 
Περισσότερους αποδέκτες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα με τους γενικούς αποδέκτες 1.4.
 
Διαγραφή:
Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της έρευνας ή της παρόμοιας ενέργειας (βλέπε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή), εκτός εάν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις για την διατήρηση ή τις διατάξεις περί παραγραφής. Συνήθως, τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά από 2 χρόνια.

Διάρκεια cookie: μέχρι 180 ημέρες (αυτό ισχύει μόνο για τα cookies που εγκαθίστανται μέσω αυτής της ιστοσελίδας).

Νομική βάση:
Άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ (GDPR) (συγκατάθεση)

 

4. Δικαίωμα εναντίωσης ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ ( GDPR) για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια ανάκληση επηρεάζει το επιτρεπτό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για το χρονικό διάστημα αφότου μας την δώσατε.

Εφόσον βασίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη στάθμιση συμφερόντων (άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ  (GDPR), έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Αυτό συμβαίνει εάν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη, ιδίως για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας, η οποία περιγράφεται από εμάς στην περιγραφή των λειτουργιών/υπηρεσιών. Κατά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος εναντίωσης, σας ζητάμε να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν. Σε περίπτωση δικαιολογημένης εναντίωσής σας, θα εξετάσουμε την κατάσταση και είτε θα σταματήσουμε είτε θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία δεδομένων είτε θα σας επισημάνουμε τους επιτακτικούς λόγους οι οποίοι είναι άξιοι προστασίας για την εν λόγω επεξεργασία και βάσει των οποίων θα συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Φυσικά, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης και ανάλυσης δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την αντίρρησή σας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.