Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Προσωπικά Δεδομένα

Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου (https://www.hansaplast.gr/pages/privacy-policy) της εταιρείας μας όσον αφορά σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων.

2. Περιεχόμενα

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας https://www.hansaplast.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα») χρησιμοποιούμε υλικό που περιλαμβάνει εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά στοιχεία, λογότυπα, βίντεο, ταινίες, αρχεία ήχου και κείμενα (εφεξής το «Υλικό»). Το Υλικό αποτελεί ιδιοκτησία της Beiersdorf Hellas, Θεοτοκοπούλου 4, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Αθήνα (εφεξής η «Beiersdorf»), ή χρησιμοποιείται από τη Beiersdorf με την ιδιότητα της κατόχου νόμιμης άδειας, και προστατεύεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων, της νομοθεσίας περί σχεδίων και υποδειγμάτων, και βάσει των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Γερμανικό και το διεθνές δίκαιο. Κάθε χρήση του Υλικού – πέραν από απολύτως ιδιωτικούς σκοπούς – απαιτεί τη προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Beiersdorf. Το ίδιο ισχύει για κάθε τροποποίηση του Υλικού, και ειδικά όσον αφορά στη μετάφραση ή άλλη μορφή επεξεργασίας, καθώς και για κάθε προώθηση. Εφόσον υπάρχουν υλικά στην Ιστοσελίδα τα οποία διατίθενται ρητά για μεταφόρτωση (όπως, παραδείγματος χάριν, στο Beiersdorf Media Center), θα ισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης που δηλώνονται στη παρούσα ενότητα. 

3. Αποκλεισμός Ευθύνης

Εάν ο χρήστης μεταφορτώσει Υλικό ή το χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, η μεταφόρτωση ή χρήση αυτή γίνονται με ευθύνη του ίδιου του χρήστη. Η Beiersdorf δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης, και ειδικά όσον αφορά σε δεδομένα, υλικά μέρη, ή λογισμικό. Η ευθύνη για πρόθεση και βαριά αμέλεια θα παραμένει ανεπηρέαστη. Η Beiersdorf δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μερών.

Οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα έχουν συλλεχθεί και ελεγχθεί με τη δέουσα μέριμνα, ωστόσο η Beiersdorf δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια, την ορθότητα, και την πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Η Ιστοσελίδα παρέχεται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης, και δεν δύναται σε ουδεμία περίπτωση να υποκαταστήσει τις ιατρικές ή επαγγελματικές συμβουλές.

4. Βαθμολογίες & Κριτικές

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες που έχουν αγοράσει τα προϊόντα μας μέσω του διαδικτυακού μας καταστήματος θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν κριτικές για τα προϊόντα έπειτα από την αγορά τους. Επιπροσθέτως της παροχής γενικών κριτικών για προϊόντα, οι χρήστες θα μπορούν επίσης να κάνουν ερωτήσεις, να προσθέσουν βίντεο ή φωτογραφίες στις κριτικές τους, ή να δηλώσουν επιπλέον πληροφορίες για τους εαυτούς τους και για τα προϊόντα που αγόρασαν. 

Η υποβολή κριτικής από τον χρήστη θα δηλώνει ότι ο χρήστης αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης, και πιο συγκεκριμένα, ότι ο χρήστης αποδέχεται τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή κριτικών από πελάτες.

4.1. Δικαιώματα χρήσης

Με την υποβολή κριτικής στην Ιστοσελίδα, ο χρήστης παραχωρεί στην Beiersdorf, άνευ αντιτίμου, τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης της κριτικής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνημμένων φωτογραφιών, βίντεο ή άλλου περιεχόμενου (τα στοιχεία αυτά θα καλούνται εφεξής συλλογικά ως η «Κριτική»), χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς τον χρόνο, την επικράτεια, ή το είδος της χρήσης. Με άλλα λόγια:

• Η Beiersdorf θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να δημοσιεύσει, να αναπαράγει και να εκμεταλλευτεί την Κριτική, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε τρόπο, για δικούς της σκοπούς ή για σκοπούς τρίτων, είτε η ίδια, είτε μέσω τρίτων μερών, παγκοσμίως και για απεριόριστο χρονικό διάστημα, με χρήση όλων των μέσων (τόσο των μη διαδικτυακών, όσο και των διαδικτυακών μέσων),

• Η Beiersdorf θα δικαιούται να μεταβιβάσει σε τρίτα μέρη (και πιο συγκεκριμένα, σε εταιρείες του ομίλου) τα δικαιώματα που θα έχουν χορηγηθεί, στο σύνολο τους ή μερικώς, καθώς και να χορηγήσει άδειες περαιτέρω χρήσης σε τρίτα μέρη.

• Η Beiersdorf θα δικαιούται επίσης να συντομεύσει την Κριτική.

• Εάν ο χρήστης δηλώσει το όνομα του στην Κριτική, η Beiersdorf θα δικαιούται, αλλά δεν θα υποχρεούται, να δηλώσει το όνομα όταν θα δημοσιεύσει την Κριτική.

4.2. Μη εγκεκριμένο περιεχόμενο Κριτικής

Περαιτέρω, με την υποβολή Κριτικής, ο χρήστης εγγυάται ότι δεν θα υποβάλλει Κριτικές, οι οποίες:

• Θα είναι λανθασμένες εν γνώσει του χρήστη,
• Θα παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων μερών,
• Θα παραβιάζουν νόμους ή επίσημα διατάγματα,
• Θα είναι δυσφημιστικές, συκοφαντικές, προσβλητικές, ή θα δημιουργούν διακρίσεις ως προς κάποιο άτομο ή κάποια εταιρεία,
• Θα αποτελούν αντικείμενο για το οποίο ο χρήστης θα έχει λάβει πληρωμή ή άλλο αντάλλαγμα από τρίτο μέρος,
• Θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με άλλες ιστοσελίδες, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου, ή άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
• Θα περιέχουν ιούς υπολογιστών, σκουλήκια υπολογιστών (worms), ή άλλα δυνητικώς επιβλαβή προγράμματα ή αρχεία υπολογιστών.

Η Beiersdorf επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να διαγράψει Κριτικές με παράνομο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, Κριτικών που δημιουργούν διακρίσεις, ή που είναι βίαιες, πορνογραφικές, ρατσιστικές, ή περιέχουν αλυσιδωτές επιστολές, μαζικές αποστολές, ή άλλες μορφές ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), ή να μην αναρτήσει τέτοιου είδους περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα.

5. Έννομες Συνέπειες

Η Beiersdorf επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αποκλείσει την πρόσβαση του χρήστη στη περιοχή σύνδεσης στην Ιστοσελίδα εάν ο χρήστης παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης και/ή τους νομικούς κανονισμούς. Στη περίπτωση αυτή, η χρήση της περιοχής αυτής (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αγοράς προϊόντων στο διαδικτυακό κατάστημα της εταιρείας μας) δεν θα επιτρέπεται, και κάθε περαιτέρω χρήση θα είναι ως εκ τούτου μη παράνομη. Η Beiersdorf επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ασκήσει αγωγή για παράνομη χρήση, καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων, και πιο συγκεκριμένα, για παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικών ιδιοκτησίας σύμφωνα με το αστικό και/ή το ποινικό δίκαιο.

6. Γενικές Διατάξεις

Η μη εγκυρότητα ή η μη ισχύς μεμονωμένων διατάξεων που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους και τις παρούσες Προϋποθέσεις Χρήσης δεν θα έχουν ουδεμία επίπτωση στην εγκυρότητα των υπολοίπων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Λόγω τεχνικών καινοτομιών και νομικών μεταβολών, οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ενότητας θα αναθεωρούνται κατά καιρούς. Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε τυχόν παραβιάσεις του νόμου στην Ιστοσελίδα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (https://www.hansaplast.gr/pages/contact).