Όροι Διαγωνισμού –  Instagram   Hansaplast Christmas

1.     Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «BEIERSDORF AE» (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram (https://instagram.com/hansaplastgreece?igshid=718lff2herij), με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρείας «Wunderman Διαφημίσεις Α.Ε.» (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).

 

2.     Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται: α. Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και γ. Τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

3.     Διάρκεια του Διαγωνισμού.

H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι:

 

  1. Από Τρίτη 08/12 10:30 έως Τρίτη 15/12 23:59

 

4.      Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Θα πρέπει να συνδεθεί στη σελίδα του Διοργανωτή στο Instagram (https://instagram.com/hansaplastgreece?igshid=718lff2herij)

Εκεί στην ανάρτηση του εκάστοτε διαγωνισμού θα πρέπει:

1.     Να κάνει tag στο σχόλιο του διαγωνισμού έναν/μία φίλο/φίλη του

2.    να κάνει follow το @hansaplastgreece

 

Ο κάθε συμμετέχων χρήστης μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό μία φορά. Επιπλέον έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός της ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω και εφόσον τα σχόλια-απαντήσεις δεν είναι άσχετα με την κατά τα ανωτέρω ερώτηση του Διαγωνισμού και επιπλέον εφόσον δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή δεν περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της τιμής και της αξιοπρέπειας οποιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχουν περιεχόμενο εξυβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή προσβάλλουν την εικόνα και τη φήμη του Διοργανωτή ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο άδικες, απρεπείς και αντίθετες στο νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο Διοργανωτής δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τα σχόλια των χρηστών, ούτε συναινεί σε αυτά ούτε υιοθετεί και ούτε αποδέχεται αυτά.

 

5.      Δώρα.

Τα δώρα είναι συνολικά 5 παιδικά Kit επούλωσης πληγών για παιδιά.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

6.     Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους.

     Οι νικητές του παραπάνω δώρου θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16/12 12:00 και θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα, ενώ θα δημοσιευθούν στο Post του διαγωνισμού με το μικρό τους όνομα και το αρχικό του επιθέτου.

 

 

Ο κάθε νικητής θα κληθεί να στείλει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Περιοχή, ΤΚ), τηλέφωνο επικοινωνίας) με μήνυμα στο inbox της σελίδας εντός 4 εργάσιμων ημερών. Προκειμένου o Διοργανωτής να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους και να διασφαλιστεί η παραλαβή των δώρων τους. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται με την σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων και μετά την παράδοση των δώρων θα καταστρέφονται από τη βάση δεδομένων του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 3 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτούς σχετικού γραπτού μηνύματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

7.     Αποστολή Δώρων-Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

     Το δώρο θα αποσταλεί στο νικητή στα στοιχεία που ο ίδιος θα δηλώσει, έως τις 30/01/2021. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Επίσης, ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική περιορίζουν την ευθύνη τους στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Ο Διοργανωτής & η Διαφημιστική δεν θα φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση τους. Ο Διοργανωτής & η Διαφημιστική δεν θα φέρουν επίσης ευθύνη για τη μη αξιοποίηση του δώρου από το νικητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

 

8. Ευθύνη.

8.1 Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρoυν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, θα οδηγήσουν σε ματαίωση ή αναβολή-αλλαγή ημερομηνίας του Διαγωνισμού ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικά με το Δώρο. Επίσης, δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους. Επίσης, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των Δώρων.

8.2 Η Διοργανώτρια η/και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή των Νικητών του Διαγωνισμού που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής έναντι των Νικητών περιορίζεται στην ευθύνη παράδοσης της πρόσκλησης, δηλαδή του Δώρου του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική απαλλάσσονται από την ευθύνη παράδοσης των Δώρων στους Νικητές στην περίπτωση που διαπιστώσουν μη συμμόρφωση των τελευταίων με οποιονδήποτε όρο του παρόντος Διαγωνισμού.

 

9.     Ενημέρωση για την κατακύρωση.

9.1. Η Διαφημιστική εταιρεία θα ενημερώνει τους νικητές, καλώντας τους στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στην ψηφοφορία. Οι Νικητές θα ενημερωθούν κατά το οριζόμενο στον όρο 7 διάστημα μέσω Inbox στη σελίδα Instagram @hansaplastgreece 

9.2. Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο Νικητή αυτού, θα πραγματοποιηθεί όπως αναφέρεται στον όρο 7 ανωτέρω, προϋποθέτει έγκυρη συμμετοχή σε αντίθετη δε περίπτωση το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση, επίσης, που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία µε οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο µε την Διαφημιστική Εταιρεία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμα του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο θα αποδοθεί στον 1ο κατά τη σειρά ανάδειξής του στην κλήρωση για το Δώρο αυτό επιλαχόντα από το σύνολο των επιλαχόντων κ.ο.κ

13.  Πληροφορίες – Παράπονα.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στη σελίδα μας στο Instagram:

 

 

14.  Ακύρωση Διαγωνισμού– Τροποποίηση Όρων.

 

14.1. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της Διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας του https://instagram.com/hansaplastgreece?igshid=718lff2herij)

με ημερομηνία της ανάκλησης/ τροποποίησης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

14.2. Ο Διοργανωτής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ή μετά τη λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στη σελίδα του.

 

14.3. Σε περίπτωση δε που, ενδεχομένως ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 

15.  Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

 

15.1. Η σελίδα (https://instagram.com/hansaplastgreece?igshid=718lff2herij)  του Διοργανωτή, καθώς και οι ιστοσελίδες (στις οποίες ενδέχεται να παραπέμπει ο Διοργανωτής με σχετικές αναρτήσεις του είναι πνευματική δημιουργία του Διοργανωτή και το περιεχόμενό του προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίασης, σύνδεση, φόρτωση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει του περιεχομένου του διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια του Διοργανωτή.

 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν και δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις , εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής.

 

16. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

 

17. Δικαιοδοσία

 

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.


 

Να αναζητάτε πάντα ιατρική συμβουλή αν η πληγή είναι βαθιά, αιμορραγεί έντονα ή παρουσιάζει σημάδια μόλυνσης, όπως κοκκίνισμα, πρήξιμο ή θερμότητα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι συμβουλές και οι προτροπές που παρέχονται στον ιστότοπο αυτό, παρόλο που καταρτίστηκαν με μεγάλη προσοχή, δεν υποκαθιστούν με κανέναν τρόπο την ιατρική συμβουλή και θεραπεία. Σε περίπτωση που έχετε ή υποψιάζεστε πως έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να αναζητήστε ιατρική συμβουλή και να ακολουθήσετε τις ιατρικές οδηγίες, ανεξάρτητα από όσα έχετε μάθει σε αυτόν τον ιστότοπο. Να διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τα φυλλάδια των προϊόντων μας. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μέσω e-mail στο Hansaplast@Beiersdorf.com

Όροι Διαγωνισμού – Instagram Hansaplast Christmas